Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου


Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Α) Το Μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστο δέκα (10) μελισσοσμήνη. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του είναι η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β) Οι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου είναι υποχρεωμένοι να το προσκομίζουν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για θεώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1) Σε κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσοσμηνών μεγαλύτερη η ίση με το 10% των υπαρχόντων και για αριθμό τουλάχιστο 10 μελισσοσμηνών. 

2) Μετά την παρέλευση διετίαςαπό την έκδοση ή προηγούμενη θεώρηση του. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

I. Αίτηση-δήλωση 2 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία)
II. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων. 
III. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
IV. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
V. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της νόμιμης κατοικίας του. 

Παρατηρήσεις: Η έκδοση του Βιβλιαρίου πραγματοποιείται όλο το έτος 

Θεώρηση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

I. Αίτηση-δήλωση 3 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία) 

Παρατηρήσεις: Η θεώρηση του μελ/κου βιβλιαρίου γίνεται υποχρεωτικά κάθε Διετία, εφόσον δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή κυψελών σε αυτό το διάστημα.

1 σχόλιο: